ELDES, JSC: s integritetspolicy

 • 1 juni

Allmänna bestämmelser

Detta dokument (hädanefter benämnd sekretesspolicyn) anger huvudprinciperna för insamling, bearbetning och lagring av dina (kunders) personuppgifter utförda av UAB “ELDES” (hädanefter – ELDES) (kod för juridisk person: 300134714, registrerad adress Ukmergės str. 283B-3, Vilnius, Litauen).

Sekretesspolicyn syftar till att skydda och försvara kundens personuppgifter mot olaglig användning av den.

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning; lagen om rättsligt skydd för personuppgifter i Republiken Litauen, lagen om elektronisk kommunikation i Republiken Litauen och andra direkt tillämpliga rättsakter som reglerar skyddet av personuppgifter samt instruktioner och rekommendationer från behöriga myndigheter.

Definitioner av sekretesspolicyn

Personlig information ska vara all information relaterad till en fysisk person – den registrerades, vars identitet är känd eller som kan identifieras, direkt eller indirekt, med hjälp av respektive data;

Kund ska vara någon person som gör beställningar, köper eller använder våra tjänster eller som har uttryckt sin avsikt att använda eller använder de tjänster som ELDES tillhandahåller på något sätt, avser att köpa eller köper varor från ELDES eller är relaterad till tjänster som ELDES tillhandahåller eller till företagets varor på något sätt.

Behandlingen ska vara all hantering som utförs i förhållande till personuppgifter (inklusive insamling, inspelning, lagring, ändring, åtkomst, inlämnande av en begäran, överföring etc.).

Inloggningsdata ska vara IP-adress (Internet Protocol) och leverantör av internettjänster som används för att ansluta enheten till internet, webbläsartyp och version, tidszoninställning, webbläsartilläggstyp och version, operativsystem och plattform, inloggningsplats, kodning, Uniform Resource Locator (URL), produkter som visats för dig.

Förordningen ska vara Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter samt om upphävande av direktiv 95 / 46 / EG (allmän dataskyddsförordning).

Principer för behandling av personuppgifter

Företaget ska agera i enlighet med följande huvudprinciper för behandling av personuppgifter:

1. Personuppgifter samlas in för uttryckliga och legitima ändamål.

2. Personuppgifter behandlas korrekt och rättvist.

3. Personuppgifter behandlas lagligt, dvs. endast i de fall där:

Personuppgiftslämnaren ger ett medgivande, t.ex. till att förses med reklaminformation;

ett avtal, där en part därtill är personuppgiftsobjekt, ingås och genomförs.

Företaget är skyldigt att behandla personuppgifter enligt lagar;

personuppgifter måste behandlas för det berättigade intresset som ELDES eller någon tredje person som får personuppgifter efterfrågar, såvida inte den registrerades intressen är viktigare.

 1. Personuppgifter hålls uppdaterade.
 2. Personuppgifter förvaras inte längre än vad som krävs för databehandlingssyftet.
 3. Personuppgifter behandlas endast av den personal som är auktoriserad att göra det.
 4. All slags information om bearbetade personuppgifter är konfidentiell.

Insamlad information

ELDES kan samla in följande uppgifter om kunden:

 1. grundläggande kundinformation: namn, efternamn, personligt ID-nummer, adress, kopia av personligt ID (om sådan finns) och dess uppgifter, telefonnummer, e-postadress;
 2. information om de varor som köpts av kunden: information om utvalda varor, all information relaterad till bedömning av varans kvalitet, all information om retur av varor, garantiservice etc., uppgifter om riskbedömning av kundens insolvens;
 3. information om avräkning av konton för varorna / tjänsterna: information om fakturor som utfärdats till kunden, uppgifter om betalningar gjorda av kunderna eller andra personer, information om skuldhantering (inklusive överföring av uppgifter till tredje personer);
 4. information om kundernas samtycke till direktmarknadsföring: information om kundens samtycke / invändningar beträffande mottagande av marknadsföringsinformation (nyheter, erbjudanden om ett program, kampanjer, etc.), deltagande i undersökningar, användning av data, tillhandahållande av kundens data till tredje personer samt samtycke angående insolvensriskbedömning;
 5. information om kommunikation och kundtjänst: information om sökning av företagets webbplatser och självbetjäningswebbplatser (samlas in med hjälp av cookies och liknande tekniker); information från register över telefonsamtal när du ringer företrädare för företaget, korrespondens med företaget (med hjälp av självbetjäning, e-post, tillämpliga program etc.), kundens applikationer och företagets svar angående eventuella problem som ska lösas;
 6. övriga uppgifter: information om prisvinnare, information om deltagare i en undersökning, prenumeranter på nyhetsbrev.
 7. Syftet med behandlingen

Insamlade data ska användas av företaget för tillhandahållande av tjänster / leverans av varor, även för att tillhandahålla hjälp, skicka meddelanden, erbjudanden och information om kampanjer, skydda sina egna och tredje personers rättigheter och intressen i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Syften med informationshanteringen:

 1. Ingående och genomförande av avtal (för leverans av varor / tillhandahållande av tjänster), säkerställande av deras kvalitet samt kundtjänst och tillhandahållande av information;
 2. Direkt marknadsföring och tillhandahållande av allmän information om nya produkter och tjänster (såvida du inte väljer bort sådana meddelanden [IP3]);
 3. Bokföring;
 4. Uppfyllelse av juridiska skyldigheter, till exempel skuldhantering och ekonomisk återhämtning.
 5. Administration och förbättring av företagets webbplats, att hålla den säker och se till att dess innehåll tillhandahålls i din enhet på det mest effektiva sättet;
 6. Uppfyllelse av lagliga skyldigheter enligt lagstiftningen.
 7. Andra syften som gör det möjligt för företaget att behandla dina personuppgifter när du ger ditt samtycke, när uppgifter som lämnats behandlas för företagets legitima intresse eller när företaget är skyldigt att utföra behandling enligt respektive lagstiftning. Vi kan behandla personuppgifter för andra ändamål om vi har fått samtycke från den registrerade eller har rätt att behandla uppgifter på grundval av ett legitimt intresse.
 8. Metoder för datainsamling

Information om dig samlas in på följande sätt:

 1. När du själv tillhandahåller information till företaget (t.ex. genom att fylla i företagets ansökningar, avtal och / eller andra dokument på vår webbplats elektroniskt, skickar in förfrågningar, via post, e-post, telefon, direktvideosamtal, andra kommunikationsmedel);
 2. När vi får information om dig från tredje part som vi samarbetar med (t.ex. partners, statliga myndigheter etc.).
 3. Bearbetningens varaktighet

Personuppgifter kommer att behandlas av företaget under den tid som krävs för att uppnå och genomföra de syften som anges i denna sekretesspolicy med hänsyn till arten av de varor / tjänster som tillhandahålls / erbjuds till kunderna och avtal som ingåtts med kunderna, med undantag för fall där längre tidsperiod för lagring av personuppgifter och relaterade dokument fastställs och tillåts enligt tillämplig lagstiftning och det är nödvändigt (t.ex. obligatoriska lagringsperioder för handlingar, preskriptionstid för en rättegång, etc.).

3. Överföring av data

För de ändamål som anges i sekretesspolicyn kan företaget överföra dina uppgifter till följande datamottagare:

 1. Databehandlare som tillhandahåller tjänster och behandlar dina uppgifter på uppdrag av och i företagets intresse (enligt leverantörer av IT-tjänster, revisorer, konsulter, etc.). Databehandlare behandlar dina personuppgifter endast under tydliga instruktioner genom att åta sig att säkerställa korrekt skydd och konfidentialitet för de personuppgifter som företaget tillhandahåller för behandling, samt organisatoriska och tekniska åtgärder i enlighet med säkerhetskraven som specifikt förhandlas fram i de avtal som ingåtts av och mellan företaget och underdatabehandlare.
 2. Subjekt som bedriver administration av skuld- och gäldenardatabasen. Uppgifter tillhandahålls endast inom ramen för och under de villkor som är tillåtna enligt lagstiftningen.
 3. Subjekt som är berättigade att få information enligt lagkrav (t.ex. domstolar, statliga och kommunala myndigheter etc.) endast inom ramen för det korrekta genomförandet av tillämplig lagstiftning.
 4. Andra tredje personer enligt annan laglig grund eller under ditt samtycke som kan erhållas i ett specifikt fall.
 5. Vilka är dina rättigheter?

Kunden har följande rättigheter:

 • att kontakta oss och diskutera eventuella frågor om behandling av personuppgifter som utförs av företaget;
 • att få en bekräftelse från företaget på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas eller inte, och där så är fallet, tillgång till de behandlade personuppgifterna och all information relaterad till dem;
 • att erhålla personuppgifter som tillhandahålls av honom själv som behandlas på grundval av hans eller hennes samtycke eller genomförande av ett avtal skriftligen eller i allmän elektronisk form och, om möjligt, begära överföring av sådana uppgifter till en annan tjänsteleverantör;
 • att begära rättelse av hans eller hennes personuppgifter där uppgifterna är felaktiga eller kompletterar ofullständiga uppgifter. Att begära radering av hans eller hennes, som företagets kunder, personuppgifter som behandlas under kundens samtycke, om ett respektive samtycke från kunden dras tillbaka. Denna rättighet ska inte vara tillämplig om kundens personuppgifter som begärs raderas behandlas av andra juridiska skäl, såsom behandling som är nödvändig för genomförande av ett avtal eller fullgörande av en skyldighet enligt tillämpliga rättsakter;
 • att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter, t.ex. under den period under vilken företaget analyserar om kunden har rätt till en sådan begäran och om det är praktiskt möjligt att radera hans eller hennes personuppgifter;
 • att invända mot behandling av kundens personuppgifter för legitima intressen för företaget eller någon tredje person där personuppgiftsbehandlingen baseras på legitima intressen såväl som där personuppgifter behandlas för direkt marknadsföringsändamål, inklusive profilering relaterat till sådant syfte;
 • att invända mot ett beslut som enbart baseras på automatiserad bearbetning, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter som rör honom eller henne eller på liknande sätt påverkar kunden. Denna rättighet ska inte vara tillämplig om sådant beslut är nödvändigt för att ingå eller fullfölja ett avtal, är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning eller ett uttryckligt samtycke till detta ges av kunden;
 • att dra tillbaka sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Kunden ska genomföra sina rättigheter genom att lämna en specifik begäran till de kontakter som anges i denna integritetspolicy. All information relaterad till implementeringen av kundernas rättigheter ska tillhandahållas gratis. Företaget ska tillhandahålla information om åtgärder vidtagna på kundens begäran angående genomförandet av hans eller hennes rättigheter att ange skälen för inaktivitet gentemot kunden inom en månad efter mottagandet av begäran.

Denna period för tillhandahållande av begärd information kan vid behov förlängas med ytterligare två månader med hänsyn till komplexiteten och antalet förfrågningar. Om kunden gör en begäran på elektronisk väg ska informationen också tillhandahållas elektroniskt.

Kundens begäran om implementering av hans eller hennes rättigheter kan avslås eller en rimlig avgift kan tas ut för detta, om begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven, liksom i andra fall som föreskrivs i lagar.

Om kunden anser att hans eller hennes personuppgifter behandlas i strid med hans eller hennes rättigheter och berättigade intressen enligt tillämplig lagstiftning, har kunden rätt att lämna in ett klagomål med avseende på behandling av personuppgifter till statens dataskyddsinspektion.

Uppdatering av sekretesspolicyn

Denna integritetspolicy kan uppdateras vid behov. Tidigare formuleringar i denna sekretesspolicy lagras i arkivet för din åtkomst och i händelse av eventuella ändringar av sekretesspolicyn kommer information att publiceras på www.XXXXX.xx[IP4]

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor, önskemål eller kommentarer angående företagets integritetspolicy eller databehandling som utförs av företaget, vänligen kontakta oss via e-post info@eldesalarms.com

Annan information

Hänvisningar till tredje personers webbplatser finns på företagets webbplats och på företagets produkter. Sådana webbplatser för tredje personer har sin egen integritetspolicy. Om du besöker dessa webbplatser ska deras respektive policyer tillämpas.